دوره و شماره: دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 9-191 
2. شناسایی و طبقه‌بندی زمینه‌های سیاستگذاری عمومی فضای مجازی

صفحه 27-53

بهزاد حسن‌نژاد کاشانی؛ اکبر نصراللهی کاسمانی